Pinovo
 

HOME

|

NIEUWS

|

CONTACT

 
 
 

ONZE STRAALMACHINES

|

ONZE ADAPTERS

|

ONZE UNIEKE KENMERKEN

|

ONZE REFERENTIES EN BLOGS

 
 

ALGEMENE VOORWAARDEN - pinovo

 1. Definities
  • In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
  • Perspect Industrial Products: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Perspect Industrial Products B.V.Opdrachtgever: de wederpartij van Perspect Industrial Products B.V.
  • Overeenkomst: de aan de rechtsbetrekking tussen Perspect Industrial Products B.V. en Opdrachtgever ten grondslag liggende Overeenkomst ter zake o.m. koop, huur, huurkoop, lease e.d.
  • Materieel: het door Perspect Industrial Products B.V. aan Opdrachtgever op basis van de Overeenkomst ter beschikking gestelde/geleverde materieel.

 

 1. Toepasselijkheid
  • Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Perspect Industrial Products B.V. en Opdrachtgever tenzij van deze voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Indien meerdere personen zich als Opdrachtgever verbinden zullen zij hoofdelijk voor de nakoming van de verplichtingen jegens Perspect Industrial Products B.V. aansprakelijk zijn.
  • De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Perspect Industrial Products B.V., waarbij derden betrokken zijn, daaronder ook begrepen werknemers, onderaannemers en ingeschakelde hulppersonen van zowel Perspect Industrial Products B.V.. als Opdrachtgever.
  • De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  • Deze voorwaarden kennen een algemeen deel (hoofdstuk ‘Algemeen’) dat van toepassing is op alle overeenkomsten tussen Perspect Industrial Products B.V. en Opdrachtgever. Daarnaast zijn er in deze overeenkomst bepalingen opgenomen die louter zien op de huur, lease en/of huurkoop van materieel (hoofdstuk ‘Huur’) respectievelijk bepalingen die zien op de koop van materieel (hoofdstuk ‘Koop’).
  • Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Perspect Industrial Product B.V. en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 


 

Algemeen

 

 1. Aanbiedingen en offertes
  • De door Perspect Industrial Product B.V. gemaakte aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Perspect Industrial Product B.V. is slechts aan de aanbiedingen en offertes gebonden indien en zodra de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk door Perspect Industrial Product B.V. is bevestigd.
  • De prijzen in de aanbiedingen en offertes van Perspect Industrial Product B.V. zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede exclusief eventuele andere te maken kosten, waaronder vervoers-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
  • Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Perspect Industrial Product B.V. daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt slechts overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, als Perspect Industrial Product B.V. dat expliciet aangeeft.
  • Een samengestelde prijsopgave verplicht Perspect Industrial Product B.V. niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
  • Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

 1. Ontbinding
  • Perspect Industrial Product B.V. is bevoegd haar nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst door middel van een eenzijdige schriftelijke verklaring aan Opdrachtgever te ontbinden, indien:
   1. Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
   2. Na het sluiten van de Overeenkomst Perspect Industrial Product B.V. ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen en deze weigert de in dat kader door Perspect Industrial Product B.V. verzochte deugdelijke zekerheid te stellen.
   3. Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
   4. Opdrachtgever surseance aanvraagt, dan wel in staat van faillissement wordt verklaard.
  • Voorts is Perspect Industrial Product B.V. bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
  • Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Perspect Industrial Product B.V. op de Opdrachtgever zonder een daaraan voorafgaande ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar, die als gevolg van de ontbinding daaronder begrepen. Indien Perspect Industrial Product B.V. de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
  • Perspect Industrial Product B.V. behoudt steeds het recht om vergoeding van alle schade die zij lijdt ten gevolge van de ontbinding te vorderen.

 

 1. Aansprakelijkheid
  • Perspect Industrial Product B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
  • Perspect Industrial Product B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door derden die (a) door Opdrachtgever zijn ingeschakeld of (b) op voordracht van Opdrachtgever zijn ingeschakeld.
   • Perspect Industrial Product B.V. is slechts aansprakelijk voor schade (i) indien deze schade valt onder de dekking van haar aansprakelijkheidsverzekering en wel tot het bedrag dat door haar verzekering wordt uitgekeerd te vermeerderen met het eigen risico, dan wel (ii) indien er sprake is van opzet of grove schuld van haar of een van haar leidinggevenden.
  • Indien er (i) geen sprake is van opzet of grove schuld, dan wel (ii) de verzekering niet uitkeert en er toch sprake is van aansprakelijkheid van Perspect Industrial Product B.V., dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot enkel directe schade (waarbij aansprakelijkheid voor indirecte schade uitdrukkelijk wordt uitgesloten) met een maximum van € 25.000,-, dan wel het bedrag dat een voor deze schade aansprakelijke toeleverancier van Perspect Industrial Product B.V. uitkeert ter compensatie van deze geleden schade.
  • Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden, uit welke hoofde dan ook, die Opdrachtgever jegens Perspect Industrial Product B.V. heeft, dienen binnen 6 maanden na het moment waarop Opdrachtgever hiermee bekend werd of redelijkerwijze had kunnen zijn schriftelijk door Perspect Industrial Product B.V. te zijn ontvangen, bij gebreke waarvan deze komen te vervallen.
  • Indien Opdrachtgever door derden mocht worden aangesproken, dan is Opdrachtgever gehouden Perspect Industrial Product B.V. zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval verwacht mag worden. Mocht Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Perspect Industrial Product B.V., zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Perspect Industrial Product B.V. en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.
  • Opdrachtgever vrijwaart Perspect Industrial Product B.V. voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden.

 

 1. Overmacht
  • Perspect Industrial Product B.V. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
  • Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Perspect Industrial Product B.V. geen invloed kan uitoefenen.
  • Perspect Industrial Product B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Perspect Industrial Product B.V. haar verplichtingen had moeten nakomen.
  • Perspect Industrial Product B.V. kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
  • Voor zover Perspect Industrial Product B.V. ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Perspect Industrial Product B.V. gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

 1. Betaling en incassokosten
  • Betaling dient - zonder enige opschorting, aftrek of verrekening met een vordering die Opdrachtgever op Perspect Industrial Product B.V. meent te hebben - te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.
  • Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 30 dagen dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1,5% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
  • In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Perspect Industrial Product B.V. op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar, de door Perspect Industrial Product B.V. gederfde inkomsten en extra kosten inbegrepen.
  • Perspect Industrial Product B.V. heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
   • Perspect Industrial Product B.V. kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.
   • Perspect Industrial Product B.V. kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
  • Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. In ieder geval is Opdrachtgever in het geval van een geldvordering buitengerechtelijke kosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten.
  • Indien Perspect Industrial Product B.V. overige kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van Opdrachtgever.
  • Perspect Industrial Product B.V. heeft ten alle tijden het recht te verlangen, dat door Opdrachtgever op voor Perspect Industrial Product B.V. aanvaardbare wijze, met name door de afgifte van een onvoorwaardelijke bankgarantie, zekerheid wordt gesteld voor de nakoming van zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

 

 1. Geschillen
  • De Rechtbank te Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.
  • Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
  • Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

 

Huur

 

 1. Onderwerp van de Overeenkomst
  • Perspect Industrial Product B.V. verbindt zich het nader te vermelden materieel, c.q. vermelde materieel aan Opdrachtgever ter beschikking te stellen op basis van de Opdrachtgever verbindt zich dit materieel conform de Overeenkomst te aanvaarden.
  • Het blijft aan Perspect Industrial Product B.V. voorbehouden, alleen materieel ter beschikking te stellen, dat op het moment van de Overeenkomst in haar magazijn ter beschikking staat. Perspect Industrial Product B.V. streeft ernaar, het materieel aan de Opdrachtgever te juister tijd ter beschikking te stellen. Deelleveringen zijn toegestaan.
  • Het materieel wordt ongemonteerd geleverd. Perspect Industrial Product B.V. is niet aansprakelijk voor kosten of schade van Opdrachtgever, voortvloeiende uit niet tijdige levering of deelleveringen door Perspect Industrial Product B.V..

 

 1. Tarief
  • Perspect Industrial Product B.V. heeft het recht het overeengekomen tarief aan te passen indien de kostprijs dit naar haar mening noodzakelijk maakt. Een tariefsverhoging gaat in, twee weken nadat de verhoging schriftelijk aan Opdrachtgever is gemeld. Opdrachtgever heeft het recht de Overeenkomst te beëindigen indien hij met de verhoging niet akkoord gaat, in welk geval hij het materieel onverwijld op zijn kosten aan Perspect Industrial Product B.V. zal overdragen op haar adres in Vianen of een andere door Perspect Industrial Product B.V. aan te wijzen locatie.
  • Perspect Industrial Product B.V. behoudt zich het recht voor een bedrag voor emballage in rekening te brengen aan Opdrachtgever. Ook transportkosten, montagekosten en BTW zijn niet inbegrepen in de prijs.

 

 1. Contractstermijn
  • De termijn vangt aan op de in de Overeenkomst vermelde datum of zoveel eerder als het materieel de opslag of het magazijn van Perspect Industrial Product B.V. heeft verlaten en eindigt op de dag van terug levering op de opslag of het magazijn van Perspect Industrial Product B.V..
  • Opdrachtgever is ook gedurende vakanties, erkende feestdagen, roostervrije dagen, regen- en vorstverlet, of werkstaking de overeengekomen betaling verschuldigd.
  • Ingeval van huur is de minimale huurtermijn vier weken. Indien het gehuurde materieel binnen vier weken wordt teruggebracht, wordt vier weken gefactureerd, mits schriftelijk geen andere minimale termijn of ander tarief is overeengekomen.
  • Perspect Industrial Product B.V. behoudt zich het recht voor om na het verstrijken van de overeengekomen termijn het contract niet te verlengen (opnieuw aan te gaan).
  • Vertragingen die ontstaan tijdens laden, lossen en transport alsmede de reparatietijd, worden als normale contractstijd beschouwd.
  • Opdrachtgever is gehouden om aan Perspect Industrial Product B.V. te vergoeden alle kosten, schade en rente die het gevolg zijn van een tussentijdse beëindiging van de huurovereenkomst, tenzij tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen dan wel tenzij er sprake is van een toerekenbare tekortkoming van Perspect Industrial Product B.V.. Tot die kosten en schade worden eveneens gerekend, de verschuldigde huurprijs plus omzetbelasting over de overeengekomen resterende huurtermijn, de kosten van de overeengekomen door Perspect Industrial Product B.V. te leveren zaken en diensten, de kosten van wederverhuur, alle gemaakte en te maken kosten ter incasso zowel in als buiten rechte, daaronder begrepen de kosten van rechtskundige bijstand.

 

 1. Aflevering en transport
  • Het materieel dient op het moment van aflevering onverwijld door Opdrachtgever gecontroleerd te worden op voltalligheid aan de hand van de bijgevoegde pakbon. Na controle op voltalligheid en voordat de leverende vrachtwagen vertrekt, dient de pakbon te worden ondertekend en dient Opdrachtgever enige gebreken betreffende de voltalligheid daarop te vermelden, bij gebreke waarvan het recht van Opdrachtgever om op onvoltalligheid een beroep te doen, vervalt.
  • Indien Opdrachtgever eventuele gebreken aan het materieel niet binnen 5 dagen na ontvangst door Opdrachtgever, schriftelijk aan Perspect Industrial Product B.V. meedeelt, geldt het materieel als in goede orde geaccepteerd.
  • Het transport van het materieel vanaf het magazijn van Perspect Industrial Product B.V. naar de plaats van bestemming van Opdrachtgever, inclusief het laden en lossen komt voor rekening en risico van Opdrachtgever.

 

 1. Gebruik
  • Het materieel mag alleen worden gebruikt voor doeleinden waarvoor het bestemd is en mag niet worden overbelast. Opdrachtgever draagt zorg voor het materieel en het goed functioneren daarvan alsook voor het goed functioneren van aanwezige beveiligingen op of aan het materieel.
  • Het materieel mag nimmer worden gebruikt op plaatsen waar het gebruik en/of aanwezigheid enigerlei risico voor het materieel met zich meebrengt. Opdrachtgever dient verplaatsingen van het materieel terstond schriftelijk aan Perspect Industrial Product B.V. te melden. Het is niet toegestaan het materieel vanuit het land van de eerste levering over te brengen naar een ander land zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Perspect Industrial Product B.V..
  • Perspect Industrial Product B.V. is bevoegd gedurende de contractstermijn de toestand van het materieel en de wijze waarop er mee gewerkt wordt te controleren. Opdrachtgever verleent reeds nu onvoorwaardelijk en niet herroepbare toestemming aan Perspect Industrial Product B.V. of door deze aan te wijzen derden toegang tot het materieel.

 

 1. Teruglevering
  • Opdrachtgever is verplicht om bij het einde van de Overeenkomst het materieel, gereinigd en compleet terug te bezorgen bij Perspect Industrial Product B.V., tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald. De retourbezorging bij Perspect Industrial Product B.V. moet plaatsvinden met een gespecificeerde afleveringsbon voorzien van het getelde aantal retour geleverde goederen. Voorafgaande aan het transport dient Opdrachtgever bij Perspect Industrial Product B.V. informatie in te winnen omtrent de openingstijden van haar opslag of magazijn, alsmede de gewenste plaats van teruglevering.
  • Als uitzondering op de in art. 14 lid 1 genoemde hoofdregel kan Perspect Industrial Product B.V. bemiddelen in het retourtransport, dan wel daarvoor zelf zorg dragen. In dat geval dient het materieel 3 werkdagen voor einde van de contractstermijn bij Perspect Industrial Product B.V. schriftelijk afgemeld te worden door Opdrachtgever. Het transport van Opdrachtgever naar het magazijn van Perspect Industrial Product B.V., inclusief het laden en lossen komt voor rekening en risico van Opdrachtgever. Indien Perspect Industrial Product B.V. door welke omstandigheden ook niet in de gelegenheid is het materieel op de afgesproken dag op te halen, dient Opdrachtgever het materieel als een goed huisvader te bewaren en verzekerd te houden.
  • Opdrachtgever heeft het recht om bij teruglevering en de daarop volgende inspectie, aanwezig te zijn. Eventuele kosten van onder meer vermissing, reinigen, ondeskundig gebruik of daarmee gelijk te stellen zaken of de gevolgen daarvan, die nodig zijn om het materieel terug te brengen in de staat zoals het door Opdrachtgever was ontvangen, komen voor rekening van Opdrachtgever, ook indien deze zonder voorafgaande opgaaf aan Opdrachtgever zijn gemaakt.
  • Na retourontvangst in het magazijn van Perspect Industrial Product B.V. vindt inspectie en telling plaats van het materieel. Deze inspectie en telling van het materieel, in het magazijn van Perspect Industrial Product B.V., wordt als enige juiste beschouwd. De hieruit voortkomende constateringen en aantallen zijn bindend voor Opdrachtgever.
  • Na gedeeltelijke terugkomst van het materieel loopt de Overeenkomst voor het restant door totdat het restant materieel ontvangen wordt bij het magazijn van Perspect Industrial Product B.V..
  • Indien er eventueel teveel materieel retour gebracht is bij Perspect Industrial Product B.V. c.q. teveel is afgegeven aan Perspect Industrial Product B.V., kan dat materieel binnen twee weken na schriftelijke melding van Perspect Industrial Product B.V. door Opdrachtgever worden opgehaald bij het magazijn van Perspect Industrial Product B.V..
  • Indien Opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 14.1. genoemde verplichting, heeft Perspect Industrial Product B.V. het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op Opdrachtgever te verhalen.

 


 

 1. Eigendomsvoorbehoud bij huur
  • Alle door Perspect Industrial Product B.V. aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde materieel blijft eigendom van Perspect Industrial Product B.V., tenzij in de Overeenkomst anders is aangegeven.
  • Het materieel mag door Opdrachtgever worden gebruikt op de locatie zoals bij bestelling wordt opgegeven aan Perspect Industrial Product B.V.. Het materieel mag op deze locatie eventueel ook verhuurd zijn aan derden. Voor elke verplaatsing van het materieel moet schriftelijk toestemming worden gevraagd aan Perspect Industrial Product B.V. met melding van de nieuwe locatie, bijvoorbeeld via de website van Perspect Industrial Product B.V.. Het is Opdrachtgever niet toegestaan het materieel te vervreemden, te verpanden, op enige andere wijze te bezwaren, of zodanig te veranderen dat identificatie bemoeilijkt wordt.
  • Indien derden beslag leggen op door Perspect Industrial Product B.V. ter beschikking gesteld materieel dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht deze derden erop te wijzen, dat het materieel niet zijn eigendom is. Opdrachtgever dient terstond Perspect Industrial Product B.V. van een en ander in kennis te stellen en aan Perspect Industrial Product B.V. de schade te vergoeden die deze door de maatregelen van derden lijdt.
  • Voor het geval Perspect Industrial Product B.V. haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Perspect Industrial Product B.V. of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar het materieel en de eigendommen van Perspect Industrial Product B.V. zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

 

 1. Garantie
  • Perspect Industrial Product B.V. garandeert dat het materieel bij aflevering voldoet aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan mogen worden gesteld.
  • Perspect Industrial Product B.V. staat niet garant voor een gebrek dat is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Perspect Industrial Product B.V., Opdrachtgever of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het materieel of dit heeft aangewend voor doeleinden waarvoor het materieel niet bestemd is.
  • Indien de door Perspect Industrial Product B.V. verstrekte garantie materieel betreft dat door een derde werd geproduceerd is de garantie beperkt tot die, welke door de producent van het materieel ervoor jegens Perspect Industrial Product B.V. wordt nagekomen.

 

 1. Verzekering en schade
  • Opdrachtgever is aansprakelijk voor diefstal, verlies, vermissing, beschadiging, vandalisme, inbraak, brand, ontploffings- en waterschade etc. van het materieel. Dit geldt voor de periode tussen vertrek van het materieel en aankomst van het materieel bij het magazijn van Perspect Industrial Product B.V.. Opdrachtgever is tevens aansprakelijk voor schade toegebracht aan het materieel.
  • Het materieel is niet verzekerd door Perspect Industrial Product B.V.. Opdrachtgever zal de in het voorgaande lid genoemde risico's verzekeren en verzekerd houden en de polis van deze verzekering(en) op eerste verzoek aan Perspect Industrial Product B.V. ter inzage geven. Daarin zal Perspect Industrial Product B.V. als begunstigde worden genoemd. Bovendien cedeert Opdrachtgever haar claim op haar verzekeraar bij dezen aan Perspect Industrial Product B.V..
  • Schaden, voortvloeiende uit situaties genoemd in artikel 17.1., dienen door Opdrachtgever vergoed te worden aan Perspect Industrial Product B.V.. De hoogte van de schade is gelijk aan de kosten van herstel c.q. de vervangingswaarde van het materieel, indien en voor zover het materieel vermist, indien en voor zover het materieel verloren is gegaan en indien en voor zover reparatie ervan niet mogelijk is tegen redelijke kosten.
  • Perspect Industrial Product B.V. is niet aansprakelijk voor schaden en kosten op grond van verlate levering of verlaat ophalen van het materieel.

 

Koop

 

 1. Levering
  • Opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering en zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  • Overschrijding van termijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de Opdrachtgever niet het recht op enige schadevergoeding dan wel om de Overeenkomst te ontbinden en/of het recht op het niet nakomen van enige verplichting welke op hem mocht rusten uit hoofde van de betrokken c.q. een andere tussen partijen bestaande overeenkomst.
  • Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen geschiedt levering te allen tijde af fabriek/magazijn. Zodra de verkochte zaken derhalve Perspect Industrial Product B.V. hebben verlaten, geschiedt zulks voor rekening en risico van Opdrachtgever, het is daarbij niet relevant wie voor het vervoer zorg draagt en welk middel van vervoer en welke reisroute wordt gekozen.
  • Ingeval de Opdrachtgever in gebreke blijft, uit welke hoofde dan ook, de zaken in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor verzending, zal Perspect Industrial Product B.V. gerechtigd zijn naar keuze de Overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, de zaken voor rekening en risico van de Opdrachtgever te leveren, de zaken geheel of gedeeltelijk voor rekening en risico van de Opdrachtgever op te slaan of te doen opslaan en de hierdoor ontstane extra kosten bij de Opdrachtgever in rekening te brengen dan wel schadevergoeding te vorderen. In het geval dat de zaken geheel of gedeeltelijk voor rekening en risico van de Opdrachtgever zijn opgeslagen, is Perspect Industrial Product B.V. nadat de zaken drie weken zijn opgeslagen alsnog gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel schadevergoeding te vorderen.

 

 1. Eigendomsvoorbehoud bij koop
  • Alle geleverde zaken blijven uitsluitend eigendom van Perspect Industrial Product B.V. tot aan het moment waarop Opdrachtgever aan alle verplichtingen heeft voldaan die voortvloeien uit of samenhangen met overeenkomsten waarbij Perspect Industrial Product B.V. zich tot levering heeft verplicht, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boete, rente en kosten, met inbegrip van kosten wegens waardeverlies en/of het terugnemen van geleverde zaken, en totdat alle overige vorderingen van Perspect Industrial Product B.V. op Opdrachtgever waarvoor Perspect Industrial Product B.V. krachtens artikel 3:92 BW het eigendomsvoorbehoud rechtsgeldig kan bedingen zijn voldaan. Tot dat tijdstip is Opdrachtgever gehouden de door Perspect Industrial Product B.V. geleverde zaken gescheiden van andere zaken en duidelijk geïdentificeerd als eigendom van Perspect Industrial Product B.V. te bewaren en deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden en de polis van deze verzekering op eerste verzoek van Perspect Industrial Product B.V. ter inzage te geven alsmede niet tot be- of verwerking van deze zaken over te gaan.
  • Zolang Opdrachtgever de eigendom van de door hem gekochte zaken niet heeft verworven, is het de Opdrachtgever verboden de desbetreffende zaken anders dan in de normale uitoefening van zijn bedrijf, op enigerlei wijze te vervreemden, te verpanden of anderszins te bezwaren. In het geval dat de Opdrachtgever in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening overgaat tot het verkopen en/of leveren van de desbetreffende zaken is Perspect Industrial Product B.V. gerechtigd, zolang de Opdrachtgever niet volledig aan zijn betalingsverplichtingen, uit welke hoofde dan ook, tegenover Perspect Industrial Product B.V. heeft voldaan, te vorderen dat de uit deze verkopen aan Opdrachtgever tegenover zijn afnemers toekomende vorderingen aan Perspect Industrial Product B.V. zullen worden overgedragen.
  • Indien de Opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is Perspect Industrial Product B.V. gerechtigd de door haar geleverde zaken als haar eigendom op te vorderen zowel onder de Opdrachtgever als bij derden na doorlevering, onverminderd haar recht op vergoeding van de door haar geleden schade.
  • Indien de Opdrachtgever de geleverde, doch nog niet betaalde zaken bewerkt en/of verwerkt en/of voor zijn rekening door derden doet bewerken en/of verwerken, blijft Perspect Industrial Product B.V. eveneens eigenaar van de bewerkte en/of verwerkte zaken, ook al ontstaat door be- en/of verwerking een ander product.

 

 1. Klachten en retourzending
  • Opdrachtgever dient de gekochte zaken bij aflevering of zo spoedig mogelijk te (laten) onderzoeken. Hierbij dient hij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten of de juiste zaken zijn geleverd, wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomen en of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen dan wel, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
  • Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient Opdrachtgever deze binnen 14 dagen na levering schriftelijk aan Perspect Industrial Product B.V. te melden.
  • De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien Opdrachtgever in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving als bedoeld in de twee voorgaande leden van dit artikel tijdig te doen.
  • De prestatie van Perspect Industrial Product B.V. geldt in elk geval als deugdelijk, indien Opdrachtgever het geleverde of een gedeelte daarvan in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.
  • Geleverde goederen mogen door de Opdrachtgever uitsluitend teruggezonden worden na schriftelijke akkoordverklaring van Perspect Industrial Product B.V..
  • Retourzending geschiedt voor rekening en risico van Opdrachtgever, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overete verpanden of anderszins te bezwaren. 

General terms & conditions - Perspect industrial products

1.Definitions

 • In these terms and conditions, the following terms are used in the following meaning, unless explicitly stated otherwise.
 • Perspect Industrial Products: the user of these general terms and conditions, the private limited liability company Perspect Industrial Products B.V.
 • Client: the other party to Perspect Industrial Products B.V.
 • Agreement: the legal relationship between Perspect Industrial Products B.V. and the Client underlying Agreement with regard to purchase, rent, hire purchase, lease, etc.
 • Material: the material supplied by Perspect Industrial Products B.V. Equipment made available / delivered to the Client on the basis of the Agreement.
 1. Applicability
 • These conditions apply to every agreement between Perspect Industrial Products B.V. and Client unless these conditions have been explicitly deviated from in writing. If several persons commit themselves as Client, they will be jointly and severally responsible for the fulfillment of the obligations towards Perspect Industrial Products B.V. be liable.
 • The present conditions also apply to all agreements with Perspect Industrial Products B.V., in which third parties are involved, including employees, subcontractors and engaged auxiliary persons of both Perspect Industrial Products B.V .. and the Client.
 • The applicability of any purchase or other conditions of the Client is expressly rejected. These conditions have a general part (chapter "General") that applies to all agreements between Perspect Industrial Products B.V. and Client.
 • In addition, this agreement contains provisions that pertain solely to the rental, lease and / or hire purchase of equipment (chapter "Rent") and provisions that relate to the purchase of equipment (chapter "Purchase"). ]
 • If one or more of the provisions in these general terms and conditions are null and void or are nullified, the other provisions will remain fully applicable. Perspect Industrial Product B.V. and the Client will then enter into consultations in order to agree new provisions to replace the invalid or nullified provisions, taking into account as much as possible the purpose and purport of the original provision.

 1. Offers and quotes
 •  The Perspect Industrial Product B.V. Offers and quotations made are without obligation and valid for 30 days, unless stated otherwise. Perspect Industrial Product B.V. is only bound by the offers and quotations if and as soon as the other party accepts them in writing by Perspect Industrial Product B.V. is attached.
 • The prices in the offers and quotations of Perspect Industrial Product B.V. are exclusive of VAT and other government levies, as well as exclusive of any other costs to be incurred, including transport, shipping and administration costs, unless stated otherwise.
 •  If the acceptance deviates (whether or not on minor points) from the offer included in the quotation, Perspect Industrial Product B.V. not bound by it.
 • The Agreement is only concluded in accordance with this deviating acceptance if Perspect Industrial Product B.V. that explicitly states. A composite quotation obliges Perspect Industrial Product B.V. not to deliver part of the goods included in the offer or quotation at a corresponding part of the stated price. Offers or quotes do not automatically apply to future assignments.
 1. Dissolution
 • Perspect Industrial Product B.V. is authorized to suspend its fulfillment of the obligations or to dissolve the Agreement by means of a unilateral written statement to the Client, if:
 • The Client does not or not fully comply with the obligations under the Agreement.
 • After concluding the Agreement Perspect Industrial Product B.V. circumstances that come to light give good reason to fear that the Client will not fulfill the obligations and it refuses to do so in that context by Perspect Industrial Product B.V. provide adequate security.
 • When entering into the Agreement, the Client was requested to provide security for the fulfillment of his obligations under the Agreement and this security is not provided or is insufficient.
 • The client applies for a moratorium or is declared bankrupt.
 • Furthermore, Perspect Industrial Product B.V. is entitled to dissolve the Agreement (or have it dissolved) if circumstances arise which are of such a nature that fulfillment of the Agreement is impossible or can no longer be demanded according to the standards of reasonableness and fairness, or if other circumstances arise that are of such a nature that unaltered maintenance the Agreement cannot reasonably be expected.
 • If the Agreement is dissolved, the claims of Perspect Industrial Product B.V. immediately due and payable on the Client without prior notice of default, including as a result of the dissolution. If Perspect Industrial Product B.V. suspends the fulfillment of the obligations, it retains its rights under the law and the Agreement.
 • Perspect Industrial Product B.V. always reserves the right to claim compensation for all damage it suffers as a result of the dissolution.
 1. Liability
 • Perspect Industrial Product B.V. is not liable for damage, of whatever nature, caused because it was based on incorrect and / or incomplete information provided by or on behalf of the Client.
 • Perspect Industrial Product B.V. is not liable for damage, of whatever nature, caused by third parties who (a) have been engaged by the Client or (b) have been engaged on the recommendation of the Client.
 • Perspect Industrial Product B.V. is only liable for damage (i) if this damage falls under the coverage of its liability insurance and this to the amount paid out by its insurance, to be increased with the deductible, or (ii) if there is intent or gross negligence from her or one of her executives.
 • If (i) there is no question of willful misconduct or gross negligence, or (ii) the insurance does not pay out and Perspect Industrial Product BV still has liability, this liability is limited to direct damage only (whereby liability for indirect damage is expressly excluded) with a maximum of € 25,000 or the amount that a supplier of Perspect Industrial Product BV liable for this damage to compensate for this damage.
 • All rights of action and other powers, for whatever reason, which the Client has towards Perspect Industrial Product B.V. must be submitted in writing by Perspect Industrial Product B.V. within 6 months after the moment when the Client became aware of this or could reasonably have been aware thereof. have been received, failing which they will lapse.
 • If the Client should be held liable by third parties, the Client is held to Perspect Industrial Product B.V. assist both in and out of court and to do everything that can be expected of her in that case without delay. If the Client fails to take adequate measures, Perspect Industrial Product B.V. is entitled, without notice of default, to do so itself. All costs and damage on the part of Perspect Industrial Product B.V. and third parties created as a result are fully for the account and risk of the Client.
 • Client indemnifies Perspect Industrial Product B.V. for claims from third parties who suffer damage in connection with the execution of the Agreement.

6.Force of the majority

 • Perspect Industrial Product B.V. is not obliged to comply with any obligation if it is hindered to do so as a result of a circumstance that is not due to fault and is not for its account under the law, a legal act or prevailing opinions.
 • In these general terms and conditions, force majeure is understood to mean, in addition to what is understood in this respect in law and case law, all external causes, foreseen or unforeseen, on which Perspect Industrial Product B.V. cannot exert any influence.
 • Perspect Industrial Product B.V. is also entitled to invoke force majeure if the circumstance that prevents (further) fulfillment occurs after Perspect Industrial Product B.V. should have fulfilled its obligations.
 • Perspect Industrial Product B.V. can suspend the obligations under the Agreement during the period that the force majeure continues. If this period lasts longer than two months, either party is entitled to dissolve the Agreement, without any obligation to compensate the other party for damage.
 • Insofar as Perspect Industrial Product B.V. at the time of the occurrence of force majeure, its obligations under the Agreement have partly been fulfilled or will be able to fulfill them, and the part fulfilled or to be fulfilled has independent value, Perspect Industrial Product B.V. entitled to declare the part already fulfilled or to be fulfilled separately. The client is obliged to pay this invoice as if it were a separate agreement.

7.Payment and collection costs

 • Payment must - without any suspension, deduction or setoff with a claim that the Client has against Perspect Industrial Product B.V. believes to have - to be made within 30 days of the invoice date.
 • If the Client fails to pay within the period of 30 days, the Client will be in default by operation of law. The client then owes interest of 1.5% per month, unless the statutory commercial interest is higher, in which case the statutory interest applies. The interest on the claimable amount will be calculated from the moment that the Client is in default until the moment of payment of the full amount.
 • In case of liquidation, bankruptcy, attachment or suspension of payment of the Client, the claims of Perspect Industrial Product B.V. immediately due and payable on the Client, by Perspect Industrial Product B.V. lost income and extra costs included.
 • Perspect Industrial Product B.V. has the right to have the payments made by the Client go first of all to reduce the costs, then to reduce the interest still due and finally to reduce the principal and accrued interest.
 • Perspect Industrial Product B.V. can, without being in default, refuse an offer of payment, if the Client designates a different sequence for the allocation.
 • Perspect Industrial Product B.V. can refuse full repayment of the principal if the outstanding and accrued interest as well as the costs are not also paid.
 • If the Client is in default or omission in the (timely) fulfillment of its obligations, all reasonable costs incurred in obtaining satisfaction out of court will be borne by the Client. In any case, the Client will owe extrajudicial costs in the event of a monetary claim. The collection costs are calculated in accordance with the Extrajudicial Collection Costs Standardization Act.
 • If Perspect Industrial Product B.V. has incurred other costs, which were reasonably necessary, these are also eligible for reimbursement. Any reasonable judicial and execution costs incurred are also for the account of the Client.
 • Perspect Industrial Product B.V. has the right at all times to demand that the Client be insured for Perspect Industrial Product B.V. in an acceptable manner, in particular by providing an unconditional bank guarantee, security is provided for the fulfillment of its obligations under the Agreement.

8.Disputes

 • The District Court of Rotterdam has exclusive jurisdiction to hear disputes.
 • Parties will only appeal to the courts after they have made every effort to settle a dispute by mutual agreement.
 • Dutch law applies to the Agreement.

 

9.Rent

 • Subject of the Agreement
 • Perspect Industrial Product B.V. undertakes to make available the equipment to be specified or stated equipment to the Client on the basis of the Client undertakes to accept this equipment in accordance with the Agreement.
 • It remains with Perspect Industrial Product B.V. reserved, to make available only equipment that is available in its warehouse at the time of the Agreement. Perspect Industrial Product B.V. strives to make the equipment available to the Client at the correct time. Partial deliveries are allowed.
 • The equipment is delivered unassembled. Perspect Industrial Product B.V. is not liable for costs or damage of the Client, arising from late delivery or partial deliveries by Perspect Industrial Product B.V
 1. Rate
 • Perspect Industrial Product B.V. has the right to adjust the agreed rate if the cost price in its opinion makes this necessary. A rate increase will take effect two weeks after the increase has been notified to the Client in writing. The client has the right to terminate the Agreement if he does not agree with the increase, in which case he will immediately forward the equipment at his own expense to Perspect Industrial Product B.V. will transfer to its address in Vianen or another by Perspect Industrial Product B.V. location to be designated.
 • Perspect Industrial Product B.V. reserves the right to charge an amount for packaging to the Client. Also transport costs, assembly costs and VAT are not included in the price.
 1. Term of contract
 • The term commences on the date stated in the Agreement or earlier if the equipment is the storage or warehouse of Perspect Industrial Product B.V. has left and ends on the day of delivery back to the storage or warehouse of Perspect Industrial Product B.V ..
 • The client is also obliged to pay the agreed payment during holidays, recognized holidays, scheduled days off, rain and frost, or work strike.
 • In the case of rental, the minimum rental period is four weeks. If the rented equipment is returned within four weeks, four weeks will be invoiced, provided no other minimum period or rate has been agreed in writing.
 • Perspect Industrial Product B.V. reserves the right not to renew (re-enter) the contract after the agreed term has expired.
 • Delays that occur during loading, unloading and transport, as well as the repair time, are considered normal contract time.
 • The client is obliged to notify Perspect Industrial Product B.V. to reimburse all costs, damage and interest that are the result of an interim termination of the lease, unless the parties have agreed otherwise in writing or unless there is an attributable shortcoming of Perspect Industrial Product BV. calculated, the rent owed plus sales tax over the agreed remaining lease term, the costs of the agreed by Perspect Industrial Product BV goods and services to be supplied, the costs of re-letting, all costs incurred and to be incurred for collection both in and out of court, including the costs of legal assistance.
 •  

12.Delivery and transport

 • At the time of delivery, the equipment must be checked immediately by the Client for completeness on the basis of the enclosed packing slip. After checking that the delivery truck is complete and before the delivery truck leaves, the packing slip must be signed and the Client must report any defects relating to the entire item, failing which the Client's right to invoke incompleteness will lapse.
 • If the Client fails to notify Perspect Industrial Product B.V. in writing of any defects in the equipment within 5 days of receipt by the Client. the equipment is deemed to have been accepted in good order.
 • The transport of the equipment from the Perspect Industrial Product B.V. warehouse. to the destination of the Client, including loading and unloading, is at the expense and risk of the Client.

13.Use

 • The equipment may only be used for the purposes for which it is intended and must not be overloaded. The Client is responsible for the equipment and its proper functioning, as well as for the proper functioning of the protections present on or on the equipment.
 • The equipment may never be used in places where the use and / or presence entails any risk to the equipment. The Client must immediately notify the Perspect Industrial Product B.V. of any movements of the equipment in writing. to report. It is not permitted to transfer the equipment from the country of the first delivery to another country without prior written permission from Perspect Industrial Product B.V ..
 • Perspect Industrial Product B.V. is authorized to check the condition of the equipment and the way in which it is used during the contract term. The client already grants Perspect Industrial Product B.V. unconditional and irrevocable permission. or by designating third parties access to the equipment.
 1. Feed-in
 • The Client is obliged to return the equipment, cleaned and complete, to Perspect Industrial Product B.V. at the end of the Agreement, unless otherwise specified in the Agreement. The return delivery at Perspect Industrial Product B.V. must take place with a specified delivery note with the counted number of returned goods. Prior to transport, the Client must submit to Perspect Industrial Product B.V. obtain information about the opening hours of its storage or warehouse, as well as the desired place of return delivery.
 • As an exception to the in art. Perspect Industrial Product B.V. mediate in the return transport, or take care of it yourself. In that case, the equipment must be delivered to Perspect Industrial Product B.V. 3 working days before the end of the contract term. be deregistered in writing by the Client. The transport from the Client to the Perspect Industrial Product B.V. warehouse, including loading and unloading, is at the expense and risk of the Client. If Perspect Industrial Product B.V. due to which circumstances it is not possible to collect the equipment on the agreed day, the Client must keep the equipment as a good man and keep it insured.
 • The client has the right to be present at the time of delivery and the subsequent inspection. Any costs of missing, cleaning, inexpert use or equivalent items or the consequences thereof, which are necessary to return the equipment to the condition as received by the Client, will be for the Client's account, even if this have been made to the Client without prior notification.
 • After return receipt in the warehouse of Perspect Industrial Product B.V. inspection and counting of the equipment takes place. This inspection and counting of the equipment, in the Perspect Industrial Product B.V. warehouse, is considered to be the only correct one. The findings and numbers resulting from this are binding for the Client.
 • After partial return of the equipment, the Agreement will continue for the remainder until the remaining equipment is received at the Perspect Industrial Product B.V. warehouse.
 • If too much equipment has been returned to Perspect Industrial Product B.V. or too much has been delivered to Perspect Industrial Product B.V., this equipment can be delivered within two weeks after written notification from Perspect Industrial Product B.V. be picked up by the Client at the warehouse of Perspect Industrial Product B.V ..
 • If the Client, for whatever reason, after a reminder to that effect, still fails to comply with the provisions under 14.1. aforementioned obligation, Perspect Industrial Product B.V. the right to recover the resulting damage and costs, including the costs of replacement, from the Client.
 1. Retention of title when renting
 • All by Perspect Industrial Product B.V. Material made available to the Client remains the property of Perspect Industrial Product B.V., unless stated otherwise in the Agreement.
 • The equipment may be used by the Client at the location as specified when ordering to Perspect Industrial Product B.V .. The equipment may also be leased to third parties at this location. Written permission must be requested from Perspect Industrial Product B.V. for any movement of the equipment. with notification of the new location, for example via the website of Perspect Industrial Product B.V .. The Client is not permitted to dispose of the equipment, to pledge it, to encumber it in any other way, or to change it in such a way that identification is made more difficult.
 • If third parties seize by Perspect Industrial Product B.V. The Client is obliged to inform these third parties that the equipment is not its property, or if it wishes to establish or assert rights made available to it. The client must immediately provide Perspect Industrial Product B.V. of this and to inform Perspect Industrial Product B.V. to compensate the damage it suffers as a result of the measures taken by third parties.
 • Just in case Perspect Industrial Product B.V. The Client already gives unconditional and non-revocable permission to Perspect Industrial Product B.V. as referred to in its property rights indicated in this article. or by appointing third parties to enter all those places where the equipment and property of Perspect Industrial Product B.V. are located and to take those things back.
 1. Warranty
 • Perspect Industrial Product B.V. guarantees that the equipment upon delivery meets the usual requirements and standards that may be set for it.
 • Perspect Industrial Product B.V. does not guarantee a defect that has arisen as a result of improper or improper use or when, without written permission from Perspect Industrial Product BV, the Client or third parties have made changes or attempt to make changes to the equipment or have used this for purposes for which the equipment is not intended.
 • If the Perspect Industrial Product B.V. warranty provided concerns equipment that was produced by a third party, the warranty is limited to that provided by the producer of the equipment to Perspect Industrial Product B.V. is being fulfilled.
 1. Insurance and damage
 • The client is liable for theft, loss, loss, damage, vandalism, burglary, fire, explosion and water damage, etc. of the equipment. This applies to the period between departure of the equipment and arrival of the equipment at the warehouse of Perspect Industrial Product B.V .. The client is also liable for damage caused to the equipment.
 • The equipment is not insured by Perspect Industrial Product B.V .. Client will insure and keep insured the risks mentioned in the previous paragraph and the policy of this insurance (s) upon first request to Perspect Industrial Product B.V. give it for inspection. Perspect Industrial Product B.V. be identified as a beneficiary. In addition, the Client assigns her claim to her insurer to Perspect Industrial Product B.V ..
 • Damages arising from situations referred to in article 17.1 must be paid by the Client to Perspect Industrial Product BV The amount of the damage is equal to the costs of repair or the replacement value of the equipment, if and insofar as the equipment is missing, if and insofar as the equipment has been lost and if and insofar as repair thereof is not possible at reasonable costs.
 • Perspect Industrial Product B.V. is not liable for damage and costs resulting from late delivery or late collection of the equipment.
 • Purchase
 1. Delivery
 • Specified delivery times are only approximate and will never be regarded as a deadline, unless expressly agreed otherwise.
 • Exceeding deadlines, for whatever reason, does not give the Client the right to any compensation or to dissolve the Agreement and / or the right to non-fulfillment of any obligation that may rest on him under the relevant or a other agreement existing between the parties.
 • Unless expressly agreed otherwise, delivery is always ex works / warehouse. As soon as the goods sold therefore Perspect Industrial Product B.V. This is at the expense and risk of the Client, it is irrelevant who takes care of the transport and which means of transport and which travel route is chosen.
 • In the event that the Client fails to receive the goods, for whatever reason, and they are ready for shipment, Perspect Industrial Product B.V. are entitled to immediately, in whole or in part, dissolve the Agreement, to deliver the goods at the expense and risk of the Client, to store the goods in whole or in part at the expense and risk of the Client or to have them stored and the additional costs incurred as a result. to charge the Client or to claim compensation. In the event that the goods are stored in whole or in part at the expense and risk of the Client, Perspect Industrial Product B.V. after the goods have been stored for three weeks, they are still entitled to dissolve the Agreement in whole or in part or to claim compensation.
 1. Retention of title upon purchase
 • All delivered goods remain the exclusive property of Perspect Industrial Product B.V. until the moment that the Client has fulfilled all obligations arising from or related to agreements whereby Perspect Industrial Product B.V. has committed to delivery, including claims in respect of fines, interest and costs, including costs due to loss of value and / or taking back delivered goods, and until all other claims of Perspect Industrial Product B.V. on Client for which Perspect Industrial Product B.V. pursuant to Section 3:92 of the Dutch Civil Code, the retention of title can legally be met. Until that time, the Client is obliged to pay the costs specified by Perspect Industrial Product B.V. delivered goods separated from other goods and clearly identified as the property of Perspect Industrial Product B.V. and to properly insure and keep insured and the policy of this insurance at the first request of Perspect Industrial Product B.V. to make available for inspection and not to process or process these goods.
 • As long as the Client has not acquired ownership of the items it has purchased, the Client is prohibited from alienating, pledging or encumbering the items in question in any way other than in the normal course of its business. In the event that the Client, in the context of his normal business operations, proceeds to sell and / or deliver the relevant goods, Perspect Industrial Product B.V. entitled, as long as the Client does not fully meet his payment obligations, for whatever reason, towards Perspect Industrial Product B.V. has demanded that the receivables from these sales to the Client towards its customers towards Perspect Industrial Product B.V. will be transferred.
 • If the Client does not meet his payment obligations, Perspect Industrial Product B.V. is entitled to claim the goods delivered by it as its property from both the Client and third parties after delivery, without prejudice to its right to compensation for the damage it has suffered.
 • If the Client processes and / or processes the delivered, but not yet paid for goods and / or has them processed and / or processed by third parties for its account, Perspect Industrial Product B.V. also owner of the processed and / or processed goods, even if a different product arises through treatment and / or processing.
 1. Complaints and returns
 • The client must inspect the purchased items upon delivery or as soon as possible. In doing so, he must check whether the delivered goods meet the agreement, whether the correct goods have been delivered, in terms of quantity correspond to the agreed and whether the delivered goods meet the agreed quality requirements or, if these are missing, the requirements. which may be made for normal use and / or commercial purposes.
 • If visible defects or shortages are observed, the Client must notify Perspect Industrial Product B.V. in writing within 14 days of delivery. to report.
 • The fulfillment of the agreement is considered to be sound between the parties if the Client has failed to timely conduct the investigation or notification as referred to in the two previous paragraphs of this article.
 • The performance of Perspect Industrial Product B.V. applies in any case as sound, if the Client has taken the delivered goods or a part thereof into use, has processed or processed them, has delivered them to third parties, or has had them put into use, has them processed or processed or has them delivered to third parties.
 • Delivered goods may only be returned by the Client after written approval from Perspect Industrial Product B.V ..
 • Return shipments are at the expense and risk of the Client, unless expressly pledged or otherwise encumbered otherwise in writing.
 
 

ADRES


Planckstraat 53
3316 GS Dordrecht
Nederland

P +31 (0) 78 303 19 20
E info@atex-tools.nl

IBAN: NL97INGB0665859139
BIC: INGBNL2A

BTW: NL80.55.31.373.B01
KvK: 271610401


PINOVO GECERTIFICEERD NA PINOVO SUPER USER TRAINING

Aan de slag met praktijk tijdens Pinovo training

Onze medewerkers zijn volledig Pinovo gecertificeerd na intensieve Pinovo Super User Training op lokatie van Perspect Industrial Products in Dordrecht.

 

VONKVRIJ GEREEDSCHAP ATEX TOOLS, ALLMET SAFETY TOOLS

Allmet Safety Tools

Bezoek ook de website van Atex Tools, Allmet Safety Tools van Perspect Industrial Products voor al uw vonkvrij gereedschap voor Atex Zones!

 

PICONNECT: SWEEP STRALEN VAN ELK OPPERVLAK

PICO PIPE: STOFVRIJ STRALEN VAN BUIZEN EN PIJPEN

LEKKAGE REPAREREN IN ATEX-OMGEVING - ONZE KIT

PIPOINT: SWEEP STRALEN MET OOG VOOR DETAIL

PISYS FLEX: LICHTGEWICHT VACUUM STRAALUNIT

NIEUWS

SITEMAP

DISCLAIMER

ALGEMENE VOORWAARDEN PERSPECT INDUSTRIAL PRODUCTS B.V.

COOKIES UITSCHAKELEN

EX**
 
 

Perspect Industrial Products B.V. is onderdeel van Perspect Groep B.V. - Copyright 2022